Nền nông nghiệp hàng hóa của nước ta có đặc trưng nào sau đây?

Nền nông nghiệp hàng hóa của nước ta có đặc trưng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công.

B. Sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp.

C. Phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.

D. Thị trường và lợi nhuận được quan tâm nhiều.

D. Thị trường và lợi nhuận được quan tâm nhiều.