Thành phàn kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Thành phàn kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Kinh tế tập thể.                                                           B. Kinh tế tư nhân.

C. Kinh tế Nhà nước.                                                      D. Kinh té có vốn đầu tư nước ngoài.

C. Kinh tế Nhà nước.