Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tỉ lệ dân đô thị có xu hướng tăng.                             B. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.

C. Trình độ đô thị hóa chưa cao.                                    D. Phân bố đô thị đồng đều trong cả nước.

  D. Phân bố đô thị đồng đều trong cả nước.