Cơ cấu công nghiệp nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Cơ cấu công nghiệp nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tăng tỉ trọng các sản phẩm chất lượng thấp.               B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

C. Tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp.                            D. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

A. Tăng tỉ trọng các sản phẩm chất lượng thấp.