Phát biểu nào sau đây đúng với thành tựu của ASEAN?

Phát biểu nào sau đây đúng với thành tựu của ASEAN?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nhiều quốc gia thuộc nhóm nước phát triển.

B. Các quốc gia đều có trình độ phát triển giống nhau.

C. Tình trạng nghèo đói của người dân bị xóa bỏ.

D. Tốc độ tâng GDP của một số nước khá cao.

D. Tốc độ tâng GDP của một số nước khá cao.