Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nào trồng nhiêu cao su nhất

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết vùng nào trồng nhiêu cao su nhất

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Nam Bộ.                   B. Tây Nguyên.                     C. Tây Bắc.                            D. Bắc Trung Bộ.

A.Đông Nam Bộ.