Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước ASEAN hiện nay?

Phát biểu nào sau đây không đúng với các nước ASEAN hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chú trọng bảo vệ môi trường.                            B. Có trình độ phát triển giống nhau.

C. Phong tục tập quán có sự tương đồng.             D. Tăng cường hợp tác giữa các quốc gia.

B. Có trình độ phát triển giống nhau.