Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

 Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven bien.

B. Tạo điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa vận chuyên.

C. Làm tăng khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư. 

D. Giải quyết việc làm cho người lao động tại cho.

C. Làm tăng khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư.