Phát biếu nào sau đây không đúng về nguồn lao động Việt Nam?

 Phát biếu nào sau đây không đúng về nguồn lao động Việt Nam?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mỗi năm tăng thêm 1 triệu người.                                        B. Chuyển biến cơ cấu theo ngành rất nhanh

C. Người lao động cần cù, sáng tạo.                                        D. Chất lượng lao động ngày càng nâng cao.

B. Chuyển biến cơ cấu theo ngành rất nhanh