Ở Bắc Trung Bộ hiện nay để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, cần phải

Ở Bắc Trung Bộ hiện nay để tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, cần phải

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hình thành các trung tâm công nghiệp gắn với các đô thị.

B. đầu tư mạnh cho xây dựng cơ sở vật chất.

C. chú trọng phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi.

D. gắn các vùng sản xuất nông nghiệp với lâm và ngư nghiệp.

D. gắn các vùng sản xuất nông nghiệp với lâm và ngư nghiệp.