Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thụ phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng?

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thụ phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

B. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển.

C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và nhiều thành phàn kinh tế tham gia.

D. Nhiều thành phần kinh tế cùng sản xuất và nguồn nguyên liệu phong phú.

A. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn.