Phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đông bằng nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đông bằng nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tỉ suất sinh cao hơn miền núi.                                             B. Mật độ dân số nhỏ hơn miền núi.

C. Có rất nhiều dân tộc ít người.                                              D. Chiếm phần lớn dân số cả nước.

D. Chiếm phần lớn dân số cả nước.