Khó khăn nào là chủ yếu làm hạn chế phát triển đàn gia súc lớn ờ Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Khó khăn nào là chủ yếu làm hạn chế phát triển đàn gia súc lớn ờ Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.   Nhu cầu thị trường tiêu thụ khó tính.

B.   Thiếu thức ăn cho gia súc.

C.   Khó khăn trong vận chuyển sản phẩm tới vùng tiêu thụ.

D.   Không có giống gia súc phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng.

C