Đâu không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn?

Đâu không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Đâu không phải là biện pháp quan trọng nhằm giải quyết việc làm ở nông thôn?

A.       Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân.

B.       Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản.

c. Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế hàng hoá.

D. Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất tại địa phương.

A.       Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dân.