Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tãng nhanh trong những năm gàn đây chủ yếu do tác động của việc

Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tãng nhanh trong những năm gàn đây chủ yếu do tác động của việc

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại.             B. đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa.

C. tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường.            D. tham gia của nhiêu thành phần kinh tế.

C. tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường.