Để tăng cường lượng thủy sản đánh bắt, vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết hiện nay không phải là

Để tăng cường lượng thủy sản đánh bắt, vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết hiện nay không phải là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  đầu tư phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ.

B.  phổ biến kinh nghiệm và kiến thức cho ngư dân.

C.  tìm kiếm các ngư trường mới giàu nguồn lợi.

D.  phát triển công nghiệp chế biến.

C