Hiện trạng công nghiệp ở miền núi nước ta là

Hiện trạng công nghiệp ở miền núi nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phân bổ phân tán, rời rạc                                         B. chưa có trung tâm công nghiệp nào.

C. chỉ có ngành công nghiệp khai khoáng.                   D. chỉ có ở các thành phố lớn.

A. phân bổ phân tán, rời rạc