Một trong những đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm là

Một trong những đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có tỉ trọng nhỏ trong tổng GDP của quốc gia.

B. Tạo ra tốc độ cho sự phát triển đất nước.

C. Phạm vi gồm nhiều tỉnh, ranh giới ổn định.

D. Khả năng thu hút vốn đầu tư còn hạn chế.

B. Tạo ra tốc độ cho sự phát triển đất nước.