Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ờ nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ờ nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.                                                B. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

C. Hà Nội, Cần Thơ.                                                            D. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.