Phát biểu nào sau đây không đúng với Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phạm vi của vùng thay đối theo thời gian.               B. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm.

C. Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta.                D. Có trữ lượng dầu khí đứng đầu cả nước.

   D. Có trữ lượng dầu khí đứng đầu cả nước.