Để phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn, cơ sờ đầu tiên cần chú ý là

Để phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn, cơ sờ đầu tiên cần chú ý là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Để phát triển mạnh ngành chăn nuôi gia súc lớn, cơ sờ đầu tiên cần chú ý là

A. sử dụng nhiều thức ăn tông hợp.                                B. nắm bắt được nhu câu thi trường.

c. tận dụng phé phẩm từ chẽ biến lúa gạo.                   


 
D. phát trién thêm và cài tạo các đông cỏ.