Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, rau quả cận nhiệt và ôn đới?

Tại sao Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, rau quả cận nhiệt và ôn đới?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Được đầu tư về vốn.

B. Đất phù sa màu mỡ, khả năng mở rộng diện tích các loại cây này còn lớn.

C. Lao động có trình độ cao, sử dụng nhiêu máy móc hiện đại.

D. Đất feralit, khí hậu có một mùa đông lạnh chịu ảnh hưởng cùa gió mùa Đông Bắc, phân hóa theo địa hình. 
D. Đất feralit, khí hậu có một mùa đông lạnh chịu ảnh hưởng cùa gió mùa Đông Bắc, phân hóa theo địa hình.