Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết những vùng nào có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp so với diện tích gieo trồng lớn nhất cả nước?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết những vùng nào có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp so với diện tích gieo trồng lớn nhất cả nước?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
B. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.
C. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
D