Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có ngành trọng điểm.                                                     B. Tập trung một số nơi.

C. Tương đối đa dạng.                                                         D. Có sự chuyển dịch rõ rệt.

B. Tập trung một số nơi.