Công nghiệp xay xát nước ta phát triển mạnh là do

Công nghiệp xay xát nước ta phát triển mạnh là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhu cầu lớn trong và ngoài nước.

B. có nhiều đồng bằng lớn đất đai màu mỡ.

C. nguồn lao động dôi dào.

D. cây lương thực chiếm tỉ trọng lớn trong ngành trồng trọt.

A. nhu cầu lớn trong và ngoài nước.