Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển nhằm

Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác có hiệu quả nguồn lợi vùng biển đảo, thềm lục địa và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.

B. giải quyết việc làm và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.

C. khôi phục các làng nghề đi biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.

D. đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường và chủ quyên biển đảo nước ta.

A. khai thác có hiệu quả nguồn lợi vùng biển đảo, thềm lục địa và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta.