Đâu không phải là biện pháp quan trọng nhát nhằm giải quyết việc làm ớ nông thôn?

Đâu không phải là biện pháp quan trọng nhát nhằm giải quyết việc làm ớ nông thôn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản.

B. Coi trọng kinh tế hộ gia đình, phát triền nèn kinh tế hàng hoá.

C. Phân chia lại ruộng đất, giao đất giao rừng cho nông dán.

D. Đa dạng hoá các hoạt động sàn xuất địa phương.

A. Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khoẻ sinh sản