Việc ap dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa các vùng ở nước ta chủ yếu là do có sự phân hóa của các điều kiện

Việc ap dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa các vùng ở nước ta chủ yếu là do có sự phân hóa của các điều kiện

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khí hậu và địa hình.                                                               B. đất trồng và nguồn nước
C. địa hình và đất trồng.                                                              D. nguồn nước và địa hình

C. địa hình và đất trồng.