Việc nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đoi cơ ca te ơ cac vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì

Việc nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước mặn đang làm thay đoi cơ ca te ơ cac vùng nông thôn của Bắc Trung Bộ vì

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa.                      B. giải quyết được nhiêu việc

c. phát huy được thế mạnh ở tất cả các tỉnh.              D. tận dụng được thời gian rãnh rỗi.

A. tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa.