Mục tiêu của ASEAN nhấn mạnh đến vấn đề nào sau đây?

  Mục tiêu của ASEAN nhấn mạnh đến vấn đề nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hòa bình, ổn định cùng phát triển.                            B. Nâng cao chất lượng cuộc sống.

C. Phát triển nguồn nhân lực.                                        D. Giảm tỉ lệ gia tăng dân so.

A. Hòa bình, ổn định cùng phát triển.