Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?

Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tổng bức xạ lớn.                                                            B. Cân bằng bức xạ dương.

C. Biên độ nhiệt năm cao.                                                   D. Nền nhiệt độ cao.

C. Biên độ nhiệt năm cao.