Nhân tố nào sau đây là quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong phát triển kinh tế?

Nhân tố nào sau đây là quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên trong phát triển kinh tế?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật đồng bộ.                                B. Chính sách phát triển phù hợp.

C. Kinh tế hàng hóa phát triển sớm.                               D. Nguồn lao động lành nghề đông.

  B. Chính sách phát triển phù hợp.