Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là

Đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sản xuất tự cấp, tự túc.                                                   
B. phát triển mạnh trong cả nước.
C. thâm canh và chuyên môn hóa cao.                        
D. phát triển ở vùng nhiều lao động.
C