Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng không phải do

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng không phải do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí địa lí quan trọng của vùng đối với cả nước.

B. Cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng hiện nay có nhiều hạn chế.

C. Nhằm đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng kinh tế phát triển nhất đất nước.

D. Tạo động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. Nhằm đưa Đồng bằng sông Hồng trở thành vùng kinh tế phát triển nhất đất nước.