Phát biểu nào không đúng với ngành công nghiệp điện lực ở nước ta hiện nay?

Phát biểu nào không đúng với ngành công nghiệp điện lực ở nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nhiên liệu cho sản xuất điện ở miền Trung là khí tự nhiên.

B. Sản lượng nhiệt điện và thủy điện chiếm tỉ trọng lớn nhất.

C. Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp điện.

D. Hàng loạt nhà máy điện có công suất lớn đang hoạt động.

A. Nhiên liệu cho sản xuất điện ở miền Trung là khí tự nhiên.