Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giải quyết việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

Giải pháp nào sau đây là chủ yếu để giải quyết việc làm ở Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.

B. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa.

C. Phân bố lại dân cư và lao động.

D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.