Phát biểu nào không đúng với giao thông đường bộ (ô tô) ở nước ta hiện nay?

Phát biểu nào không đúng với giao thông đường bộ (ô tô) ở nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chưa hội nhập vào đường xuyên Á.                           B. Phương tiện hầu hết cũ kỹ lạc hậu.

C. Mạng lưới đường được mở rộng.                              D. Tập trung chủ yếu ở ven biển.

D. Tập trung chủ yếu ở ven biển.