Hướng phát triển của ngành bưu chính hiện nay là

Hướng phát triển của ngành bưu chính hiện nay là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. hạn chế các hoạt dộng kinh doanh.                             B. nâng cao năng suất, giảm lao động.

C. tăng cường các dịch vụ công ích.                                D. cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa.
D. cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa.