Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.            B. Số dân đông, mật độ cao nhất cả nước.

C. Tài nguyên đất, nước trên mặt xuống cấp.             D. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp.

D. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp.