Khó khăn nào là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

Khó khăn nào là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nguồn đàu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu.

B. Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi.

C. Công nghiệp chế biến hạn chế, dịch bệnh đe dọa trên diện rộng.

D. Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao.

C. Công nghiệp chế biến hạn chế, dịch bệnh đe dọa trên diện rộng.