Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.Đang có sự chuyển dịch thích nghi với tình hình mới.

B.Tương đối đa dạng và khá đầy đủ các ngành.

C. Công nghiệp khai thác chiếm tỉ trọng lớn.

D. Xuất hiện một số ngành trọng điểm.

C. Công nghiệp khai thác chiếm tỉ trọng lớn.