Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biếu nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biếu nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn hơn.                       B. Nhiệt độ trung bình năm lớn hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.                         D. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.

B. Nhiệt độ trung bình năm lớn hơn.