Phân bố lại dân cư và lao động trong phạm vi cả nước nhằm

Phân bố lại dân cư và lao động trong phạm vi cả nước nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

B.  tăng nhanh nguồn lao động.

C.  cải thiện đời sống nhân dân.

D.  sử dụng hợp lí nguồn lao động và khai thác tài nguyên.

D