Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta không thật ổn định?

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta không thật ổn định?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cơ sở chuồng trại nhiều nơi có quy mô nhỏ.

B. Lao động có trình độ kĩ thuật cao chưa nhiều.

C. Dịch bệnh hại vật nuôi vẫn đe dọa trên diện rộng.

D. Việc sử dụng giống năng suất cao chưa phổ biến.

C. Dịch bệnh hại vật nuôi vẫn đe dọa trên diện rộng.