Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Bến Hải đô ra biển qua cửa nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Bến Hải đô ra biển qua cửa nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cửa Gianh.                        B. Cửa Nhượng.                              C. Cửa Hội.                     D. Cửa Tùng.

D. Cửa Tùng.