Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tỉ trọng rất nhỏ trong toàn ngành công nghiệp.

B. Quy mô giá trị sản xuất các trung tâm đều lớn.

C. Các ngành chế biến chính tương đối đa dạng.

D. Tập trung dày đặc nhất ở ven biển miền Trung.

D. Tập trung dày đặc nhất ở ven biển miền Trung.