Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm

Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khai thác lợi thế về tài nguyên.                                  B. khai thác thế mạnh về lao động.

C. nâng cao chất lượng sản phẩm.                                 D. thích nghi với cơ chế thị trường.

D. thích nghi với cơ chế thị trường.