Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ

Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. người nông dân quan tâm nhiều hơn tới thị trường tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra.

B. phần lớn sản phẩm là để tiêu dùng tại chỗ.

C. mỏi cơ cấu sản xuất, mồi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm.

D. người sản xuất quan tâm nhiều tới sản lượng.

A. người nông dân quan tâm nhiều hơn tới thị trường tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra.