Việc phát triển cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?

Việc phát triển cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ gặp khó khăn chủ yếu nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Mật độ dân số thấp, phong tục tập quán lạc hậu.

B. Trình độ thâm canh thấp, đầu tư vật tư ít.

C. Nạn du canh, du cư còn xảy ra một số nơi.

D. Công nghiệp chế biến nông sản còn hạn chế.

D. Công nghiệp chế biến nông sản còn hạn chế.