Vùng nào có số dân đô thị lớn nhất nước ta năm 2006?

Vùng nào có số dân đô thị lớn nhất nước ta năm 2006?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Nam Bộ.                                                                
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                     
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

A đúng